logo

WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN NK VIJVERVISSEN 2018 (concept)


 1. Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting, e.e.a. ter beoordeling van de wedstrijdcommissie.
 2. Het vistuig bestaat uit één hengel, zonder molen of rol, met één snoer met slechts één haak. De dobber moet het loot kunnen dragen. Eventuele top-elastiek mag uitsluitend in de top en in het aansluitende hengeldeel worden aangebracht.
 3. De maximaal toegestane hengellengte bedraagt 10 meter. De totale lengte van de hengel en het snoer mag niet meer bedragen dan 16 meter.
 4. In geval van noodweer kan de wedstrijd worden gestaakt, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Indien er na een half uur geen verbetering is opgetreden, wordt de wedstrijd definitief gestopt. Als de wedstrijd tenminste voor de helft heeft plaats gevonden, en het weer het wegen toelaat, wordt er een officiële uitslag vastgesteld (staken: 1 maal hoornsignaal; afgelasting: 2 maal hoornsignaal ).
 5. Er wordt uitsluitend gevist op gewicht, het aantal vissen wordt niet geteld. Snoek, snoekbaars, aal, karper en steur tellen niet mee en moeten direct in hetzelfde water worden teruggezet.
 6. Er wordt gevist op 2 vijvers met in totaal 5 vakken. De deelnemer met het hoogste gewicht wordt Nederlands Kampioen, gevolgd door de in vangstgewicht opeenvolgende winnaars van de overige vakken enz. Bij gelijk gewicht wordt de klassering beslist d.m.v. loting.
 7. Prijswinnaars moeten persoonlijk bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Bij afwezigheid vervalt het recht op de prijs.
 8. Aas en voer naar keuze, met uitzondering van drijvend aas, ver-de-vase, tubifex en gekleurde maden.
 9. De maximaal toegestane hoeveelheid aangemaakt lokvoer bedraagt 2 kilo , inclusief verzwaring, exclusief maden enz. Iedere deelnemer moet zijn/ haar lokvoer bij de loting van de visplaatsen laten wegen. Het voer dient in een plastic zak ter weging worden aangeboden.
  Vóór aanvang van de wedstrijd zullen er steekproefsgewijs controles op de hoeveelheden lokvoer en lokaas worden uitgevoerd.
 10. De wedstrijd begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur, met een pauze van 11.45 tot 12.30 uur. Tijdens de pauze is vissen, voeren en cuppen niet toegestaan. Het aanpassen en/of vervangen van vislijn en peilen is wel toegestaan.
 11. De loting der plaatsen geschiedt op afroep door de deelnemer persoonlijk vanaf ca. 07.30 uur. De voorbereidingstijd/opening vijvers vangt aan om ca. 07.45 uur.
 12. Signalen tijdens wedstrijd:
  1ste signaal = voeren en vissen.
  2de signaal = pauze
  3de signaal = vissen.
  4de signaal = einde wedstrijd.
  Tussentijds signaal = onmiddellijk stoppen en vijvers verlaten (onweer of andere calamiteiten) onder begeleiding van controleurs (zie ook punt 4).
 13. Zwaar bijvoeren is niet toegestaan; toegestaan is alleen datgene dat in één beweging met één hand uit los lokvoer is te omvatten.
  Het zgn "cuppen" en tegelijkertijd vissen is toegestaan.
 14. Het gebruik van een leefnet is verplicht, daar de vis na de wedstrijd wordt gewogen. Het leefnet moet een lengte hebben van tenminste 2,5 meter. Het maximaal toegestane gewicht per leefnet bedraagt 15 kilo. Gewicht boven 15 kg telt niet mee en i.g.v. meer dan 20 kg per net telt het gehele gewicht niet mee. Om beschadiging van kleine vis te voorkomen mogen vissen zwaarder dan 500 gram niet in hetzelfde net als kleinere vissen worden bewaard.
 15. Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen, te laten noteren op de wedstrijdkaart en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die vroegtijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn/haar leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.
 16. Vis die ten tijde van het eind- of pauzesignaal gehaakt is, wordt meegewogen mits binnen 15 minuten na dit signaal in het leefnet aanwezig.
 17. Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd rond te lopen of mededeelnemers te hinderen. Als een deelnemer een toeschouwer wil meenemen, mag dit mits de toeschouwer voortdurend bij de betreffende deelnemer blijft zitten (achter het afzettingslint).
 18. Visplateau’s mogen niet in het water worden opgesteld. Het gebruik van zgn. fishfinders, voerboten en voerkatapulten is niet toegestaan.
 19. HSV Venbergen en de wedstrijdleiding zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en schade van welke aard dan ook. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden beslist door de wedstrijdleiding.


HSV VENBERGEN WENST U VEEL SUCCES!